Odpadke zbiramo in odvažamo v Mestni občini Maribor ter občinah Miklavž na Dravskem polju, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju in Hoče-Slivnica. Na njihovem območju živi v nekaj več kot 63.000 gospodinjstvih okrog 163.000 prebivalcev.

Po Zakonu o varstvu okolja komunalne odpadke zbiramo in prevažamo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in drugi odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvenih in drugih dejavnosti, ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim.

Zbiranje odpadkov iz gospodinjstev izvajamo na:

Na zbirnih mestih: to so stalna mesta, ki morajo biti praviloma na zasebni površini in so namenjena postavitvi posod ali vreč za zbiranje različnih frakcij komunalnih odpadkov, najpogosteje bioloških in ostalih odpadkov ter odpadne embalaže. Na prevzemnih mestih, ki so običajno na javni površini, naši zaposleni praznijo posode za ostale in biološke odpadke ter pobirajo rumene vreče z zbrano odpadno embalažo, v skladu s koledarjem odvoza;

V zbiralnicah: to so posebej urejeni prostori na javni površini, namenjeni prepuščanju posameznih vrst komunalnih odpadkov (papir, odpadna embalaža, steklena embalaža);

V zbirnih centrih: to so posebej urejeni in opremljeni prostori za ločeno prepuščanje posameznih vrst komunalnih odpadkov v primerne kontejnerje in zabojnike. V naših zbirnih centrih lahko predate vse vrste odpadkov;

V premični zbiralnici nevarnih odpadkov: v njej zbiramo nevarne odpadke iz gospodinjstev na določenih lokacijah, kamor jih uporabniki prinesejo po naprej objavljenem urniku.

Sledimo hierarhiji ravnanja z odpadki

Pri ravnanju z odpadki moramo v skladu z evropskimi usmeritvami slediti hierarhiji ravnanja z odpadki, kot sledi:

 1. preprečevanje nastajanja odpadkov
 2. ponovna uporaba odpadkov
 3. ločeno zbiranje odpadkov in njihovo recikliranje
 4. druga predelava (npr. energetska predelava)
 5. odstranjevanje (npr. sežig in odlaganje)

Koristne vsebine

Kako pravilno razvrščamo odpadke?

Po abecedi od A do Ž.

Ločevanje odpadkov

Predpogoj za krožno gospodarstvo je osnovno ločevanje odpadkov. V MO Maribor in občinah, kjer izvajamo javno službo, smo bili pionirji na tem področju, statistični podatki pa kažejo, da nam gre iz leta v leto bolje. Že skoraj 65 % vseh zbranih komunalnih odpadkov namreč zberemo ločeno po frakcijah. Čeprav človek nikoli ne bo mogel tako dosledno in natančno ločevati odpadkov kot stroj, pa se odgovoren odnos do odpadkov prične pri nas doma, zato ločujmo in prispevajmo k bolj zeleni in zdravi prihodnosti za celotno skupnost.

Kako ločujemo odpadke?

Količine odpadkov iz leta v leto naraščajo, odlagališča pa se povsod po Evropi zapirajo, saj Evropska unija narekuje reciklažo, torej predelavo odpadkov v nove, uporabne materiale. Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki nas zavezuje k ločevanju na kraju njihovega nastanka, torej že v gospodinjstvih. In nenazadnje – ločevanje odpadkov ima številne prednosti, kot so razbremenitev okolja, ohranjanje naravnih virov in varčevanje z energijo, saj so lahko odpadki, ki bi končali na odlagališču, v drugačni obliki ponovno uporabni.

Zato bodimo odgovorni in poskrbimo za ločeno zbiranje papirja, stekla, odpadne embalaže in bioloških odpadkov že pri sebi doma. Pri tem pa bodimo pozorni na nevarne in kosovne odpadke.

Zbirno mesto

Zbirno mesto je prostor za odlaganje odpadkov na zasebni površini; gospodinjstva ali pravni subjekti imajo na voljo tipizirane zabojnike, posode ali vreče za zbiranje posameznih vrst odpadkov. 

Na dan odvoza je treba posode oz. zabojnike nastaviti na prevzemno mesto, na rob javne površine. Ko jih Snagini zaposleni izpraznijo, jih uporabniki vrnejo nazaj na svoje zbirno mesto. Pomembno je, da smetarskemu vozilu zagotovite neoviran dostop do zabojnikov oz. posod in da jih na prevzemno mesto nastavite do 6. ure zjutraj.

Ekološki otok

Ekološki otok (zbiralnica) je prostor v naselju, ki je urejen in opremljen z zabojniki za ločeno zbiranje tistih vrst odpadkov iz gospodinjstev, ki predstavljajo pomembne surovine za njihovo nadaljnjo predelavo.

Podzemna zbiralnica

V središču mesta (na Glavnem trgu) je urejena prva kartična podzemna zbiralnica, ki prispeva k bolj urejenemu trgu in njeni okolici. Občani lahko v podzemnih zabojnikih ločeno prepuščajo papir in papirno embalažo, stekleno embalažo in drugo odpadno embalažo. Podzemna zbiralnica je za zbiranje teh vrst odpadkov odklenjena. Omenjena zbiralnica je opremljena tudi s podzemnimi zabojniki za zbiranje mešanih komunalnih in bioloških odpadkov, vendar je zaklenjena, saj je namenjena le gospodinjstvom v neposredni bližini in predstavlja njihovo novo zbirno mesto; odpira se s posebno kartico.

Zbirni center

Zbirni centri so namenjeni ločenemu zbiranju komunalnih odpadkov za prebivalce občin, ki so vključene v sistem Javnega podjetja Snaga.

Ob vstopu je potrebna identifikacija z dokazilom o plačilu storitev Snage ali upravitelja večstanovanjskih objektov in veljavnim osebnim dokumentom.

V zbirnih centrih je treba upoštevati pravila za predajo odpadkov, ki so dostopna in jasno razvidna. Na omenjenih lokacijah je omogočeno učinkovito ločevanje različnih vrst odpadkov.

Kotiček ponovne uporabe

Na zbirnem centru Lahova na Teznem smo uredili prav poseben kotiček v zaprtem prostoru, ki je namenjen predmetom, ki še niso povsem odslužili svojemu namenu in lahko komu drugemu še prinašajo korist. Kotiček ponovne uporabe deluje v sodelovanju z Mestno občino Maribor in Ropotarnico Maribor. 

Vse zbrane predmete predamo v Ropotarnico, kjer jih po potrebi popravijo, obnovijo ali osvežijo, potem pa jih na svojih policah ponudimo v ponovno uporabo.

Občani lahko v svojem zbirnem centru brezplačno oddajo:

Nenevarni komunalni odpadki

Kosovni odpadki

Izrabljene gume

Nevarni komunalni odpadki

Odpadna električna in elektronska oprema

Gradbeni odpadki do 0,5 m3

Posebni pogoji delovanja zbirnih centrov

V zbirnih centrih se zbirajo tudi določene vrste odpadkov, ki niso komunalni in so plačljivi v skladu z veljavnim cenikom za fizične osebe: silažna folija, izrabljene gume (več kot 50 kg), izrabljene gume s platišči, oljni filtri, bitumen, azbestni odpadki, gips plošče, biorazgradljivi odpadki (če uporabnik ni vključen v redni odvoz bioloških odpadkov), mešani komunalni odpadki.

Do uporabe zbirnega centra so upravičeni tudi manjši pravni subjekti, vključeni v sistem ravnanja z odpadki, pri čemer se odpadki zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom za pravne osebe. 

Zbirni center ni namenjen redni oddaji mešanih komunalnih odpadkov; njihov odvoz je urejen s posameznega prevzemnega mesta povzročitelja. V primeru dovoza mešanih komunalnih odpadkov v zbirni center se storitev zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. 

Zbirni center prav tako ni namenjen redni oddaji odpadne embalaže, papirja in kartona ter steklene embalaže. Odvoz slednjega je urejen s posameznega prevzemnega mesta povzročitelja oz. je možna oddaja v zbiralnici. Dovoz teh vrst odpadkov v zbirni center je dovoljen ob nastanku povečanih količinah teh vrst odpadkov.

Ločevanje odpadkov na izvoru nastanka je obveznost vseh povzročiteljev odpadkov.

Ostale dejavnosti

Ravnanje z odpadki

Vse za ustrezno okoljsko ravnanje: ločevanje, urniki odvozov in e-obrazci.

Javne sanitarije

Večkrat nagrajena čistost, dostopnost in ustrezna prilagojenost invalidom.

Urejanje okolja in prostorov

Pedantni na vseh javnih in zasebnih površinah.

Okoljsko ozaveščanje

Vse za ustrezno okoljsko ravnanje: ločevanje, urniki odvozov in e-obrazci.

Plakatiranje

Bodite vidni na najboljših plakatnih lokacijah na javnih površinah v Mariboru.

Zavetišče za zapuščene živali

Živalice v stiski nas potrebujejo. Nas, vas, vas in nas.

Akvarij-Terarij

Biotska raznovrstnost v središču mesta.

Koledar odvoza odpadkov za podjetja

 1. Vpišite vaš naslov
  V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.
 2. Povečujte karto
  Dokler se ne pojavi zelena ikona s številko v bližini vašega naslova.
 3. Prenesite urnik
  Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF-formatu.

Koledar odvoza odpadkov