Nastavitve piškotkov
POLITIKA IN SISTEM VODENJA V PODJETJU

Naše poslovanje temelji na celovitem obvladovanju kakovosti, ki je usklajeno z zahtevami mednarodnega standarda SIST ISO 9001:2015, ustreznega ravnanja z okoljem skladu z standardom SIST ISO 14001:2015 ter zagotavljanje varnega dela ter standarda BS OHSAS 18001:2007. Vsi standardi so združeni v enovitem sistemu vodenja.

 

V okviru sistema vodenja imamo zastavljeno politiko, ki zajema kakovost, okolje, kakor tudi varnost ter zdravje pri delu.

Opis delovanja sistema kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti ter dokumentiranega obvladovanja kakovosti in ravnanja z okoljem predstavlja naš Poslovnik sistema vodenja. Naloge in odgovornosti ter postopki, ki so opisani v njem, predstavljajo naše vodilo za delovanje pri izvajanju politike kakovosti in zahtev sistema kakovosti.

 

Sistem vodenja kakovosti

Sistem kakovosti z mednarodnim standardom SIST ISO 9001:2015 je bil v podjetju prvič vzpostavljen v letu 2000, odtlej pa ga vseskozi vzdržujemo ter nadgrajujemo. Odraža se v prepoznavnosti podjetja na trgu, v stalni skrbi za zadovoljstvo naročnika, v učinkoviti organiziranosti, v kakovosti opravljenih del, v celovitosti ponudbe storitev, v medsebojnem zaupanju in spoštovanju sodelavcev, v kontinuiranem izpopolnjevanju znanj, v ugledu dobrega gospodarja in solidnega plačnika.

 

Ravnanje z okoljem

Sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu SIST ISO 14001:2015 je bil v podjetju vzpostavljen v letu 2009. Ob vzpostavitvi sistema je bila s strani zunanje pooblaščene organizacije tudi opravljena certifikacija. V skladu z okoljskimi vidiki ki so povezani z delovanjem družbe smo vsakoletno ter tudi v letu 2015 določili prioritete ter opredelili okvirne in izvedbene okoljske cilje za procese na področjih logistike, zbiranje in redni odvoz nenevarnih komunalnih odpadkov, urejanje javnih površin.  

Za opredeljene okoljske cilje smo zastavili programe ravnanja z okoljem. Njihovo načrtovanje in izvajanje temelji na načelih, kot so zunanja prepoznavnost in obveščanje okolja, upoštevanje splošnih in okoljskih predpisov, ustrezna opremljenost, razvoj postopkov in procesov za izboljševanje sistema ravnanja z okoljem ter zmanjševanje obremenitev z odpadki ter učinkovita izraba virov.

 

Varnost in zdravje pri delu

V letu 2015 je bil sistem vodenja v podjetju dopolnjen še s sistemom po standardu BS OHSAS 18001:2007. Standard omogoča splošno pomoč pri uvajanju in izvajanju ali izboljševanju varnosti in zdravja pri delu ter podpira varno in zdravo delovno okolje. Sistem omogoča povezovanje z ostalimi potrebami organizacije, podpira zakonodajno skladnost ter splošno omogoča večjo učinkovitost.

Podjetje je tako ob uvedbi standarda začrtalo nadaljnji razvoj ter določilo cilje tudi za področje varnosti in zdravja.

 

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.