Nastavitve piškotkov
KATALOG INFORMACIJ

Katalog IJZ je vzpostavljen v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS 51/06 — uradno prečiščeno besedilo, 117/06 — ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 — odl. US, 102/15 in 7/18) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 24/16).

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o.
Naslov Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Telefon +386(2) 620 58 00
Gsm +386(41)325 269
Telefaks +386(2) 620 58 10
Elektronska pošta info@snaga-mb.si
Odgovorna uradna oseba mag. Franc DOVER, univ.dipl.inž.str.
Datum prve objave kataloga 12.07.2005
Datum zadnje spremembe kataloga 23.02.2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.snaga-mb.si
Druge oblike dostopa do kataloga v tiskani obliki (katalog lahko naročite v tiskani obliki na naslovu organa)
v elektronski obliki (katalog lahko naročite v e-obliki na: info@snaga-mb.si)

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

A) Podatki o organu

 

SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o.

Družbena pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Snaga d.o.o.

 

Delovno področje družbe sestavljajo naslednje dejavnosti:

 • obvezna občinska gospodarska javna služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
 • obvezna občinska gospodarska javna služba urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih površin,
 • obvezna občinska gospodarska javna služba oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču,
 • izbirna občinska gospodarska javna služba vzdrževanja in upravljanja tržnic.

Območje izvajanja dejavnosti: 

 

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov Snaga opravlja na področju osmih občin (Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju).

Urejanje in čiščenje javnih in zelenih površin Snaga opravlja na območju mestne občine Maribor.

Oskrbo zapuščenih živali izvaja Snaga v Zavetišču za živali Maribor za večje število občin (35).

Vzdrževanje in upravljanje tržnic Snaga opravlja na območju mestne občine Maribor.

 

Organigram organa:

 

 
Seznam notranjih organizacijskih enot
Poslovodstvo družbe

Kontaktna oseba: mag. Franc DOVER, direktor
Telefon: +386(2) 620 58 00
E-pošta:  info@snaga-mb.si

 

Raziskave in razvoj

 

Zbiranje in odvoz odpadkov

Kontaktna oseba: mag. Darko Bečaj, vodja službe 
Telefon: +386(2) 620 58 00
E-pošta: darko.becaj@snaga-mb.si

 
Obdelava odpadkov

 

Urejanje javnih površin

Kontaktna oseba: Nenad Duvnjak, vodja službe 
Telefon: +386(2) 620 58 00
E-pošta: nenad.duvnjak@snaga-mb.si

 
Tržnice

Kontaktna oseba: Nataša Matijevič, vodja službe 
Telefon: +386(2) 620 58 00
E-pošta: natasa.matijevic@snaga-mb.si  

 
Zavetišče za živali

Lokacija: Avtomobilska ulica 25, 2000 Maribor

Kontaktna oseba: Tomaž Kristanič, vodja službe 
Telefon: +386(2) 480 16 60
E-pošta: info@zavetisce-mb.si    

 

Marketing

 

Trženje in podpora uporabnikom

Kontaktna oseba: Mitja Štelcer, vodja službe
Telefon: +386(2) 620 58 00
E-pošta: mitja.stelcer@snaga-mb.si

                                                                                                    

Finance, ekonomika in računovodstvo

 

Pravo, kadri in splošne zadeve

 

Javno naročanje in nabava

Kontaktna oseba: Jasmina Purič, vodja službe
Telefon: +386(2) 620 58 00
E-pošta: jn@snaga-mb.si 

 

Informatika

                                                                                                                    

B) Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba: Irena Bartok, strokovna sodelavka za splošne zadeve
Naslov: Snaga, d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Telefon: +386(2) 620 58 00
E-pošta: irena.bartok@snaga-mb.si

 

C) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo področje delovanja

Državni predpisi (zakoni, pravilniki, uredbe, sklepi)

Povezave: www.pisrs.siwww.uradni-list.si

Najpomembnejši zakoni

 1. Zakon o varstvu okolja
 2. Zakon o vodah
 3. Zakon o gospodarskih javnih službah
 4. Zakon o lokalni samoupravi
 5. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
 6. Zakon o javnih financah
 7. Zakon o revidiranju
 8. Zakon o javnem naročanju
 9. Zakon o računskem sodišču
 10. Zakon o zaščiti živali
 11. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Najpomembnejši podzakonski predpisi

 1. Uredba o odpadkih; Seznam odpadkov
 2. Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
 3. Uredba o odpadni električni in elektronski opremi
 4. Uredba o odlagališčih odpadkov
 5. Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
 6. Uredba o odpadnih oljih
 7. Uredba o izrabljenih vozilih
 8. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
 9. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
 10. Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
 11. Uredba o odpadnih nagrobnih svečah
 12. Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili
 13. Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami
 14. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
 15. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
 16. Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
 17. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
 18. Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest
 19. Uredba o sežiganju odpadkov
 20. Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov
 21. Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
 22. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
 23. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 24. Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali
 25. Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali
 26. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
 27. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov
 28. Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov
 29. Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2018 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme
 30. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019
 31. Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov
 32. Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum

Predpisi lokalnih skupnosti

Vir: Medobčinski uradni vestnik; Uradno glasilo slovenskih občin

Najpomembnejši predpisi

Mestna občina Maribor
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (MUV 11/12; 13/12; 11/13; 12/14; 25/14; 5/17; 9/18; 2/20)
 • Odlok o oglaševanju (MUV 13/12; 12/13; 2/20)
 • Odlok o rabi javnih površin (MUV 9/12; 12/13; 7/14; 11/15; 15/15; 24/15; 5/18; 10/19) 
GJS RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
 • Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor (MUV 9/20) 
 • Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (MUV 16/10)
 • Sklep o potrditvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki v mestni občini Maribor (MUV 9/19) 
 • Sklep o potrditvi cen komunalnih storitev v mestni občini Maribor (MUV 3/20)
GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE UTRJENIH JAVNIH IN ZELENIH JAVNIH POVRŠIN
 • Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih javnih površin v mestni občini Maribor (MUV 9/12; 12/14)
 • Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih javnih površin v mestni občini Maribor (MUV 14/11; 12/14)
GJS ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI
 • Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV 12/09; 8/11; 13/12)
GJS VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE TRŽNIC
 • Odlok o načinu izvajanja izbirne javne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v mestni občini Maribor (MUV 16/14)
 • Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v mestni občini Maribor (MUV 17/14; 15/15)
Občina Miklavž na Dravskem polju
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV 15/15)
 • Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Miklavž na Dravskem polju (MUV 4/07)
 • Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Miklavž na Dravskem polju (MUV 4/07; 11/16)
 • Sklep o določitvi izvajalcev posameznih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV 27/01; 4/07)
 • Sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV 3/20)
Občina Starše
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Starše   (MUV 23/15)
 • Odlok o ravnanju z odpadki na območju občine Starše   (MUV 29/97)
Občina Kungota
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kungota (MUV 30/10)
 • Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kungota (MUV 11/16)
 • Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kungota (MUV 11/16)
 • Cene ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kungota (MUV 5/20)
Občina Pesnica
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah  (MUV 4/96)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Pesnica  (MUV 15/96)
 • Odlok o načinu izvajanja javne gospodarske službe (MUV 6/96)
 • Sklep o potrditvi cen za prevzem odpadkov v Zbirnem centru Pesnica, ki se ne prepuščajo v okviru javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (MUV 17/17)
 • Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020 (UGSO 4/20)
Občina Ruše
 • Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ruše (UGSO 19/15)
 • Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ruše (MUV 9/2008)
 • Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanj s komunalnimi odpadki (UGSO 5/20)
Občina Selnica ob Dravi
 • Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Selnica ob Dravi (MUV 18/15; 29/17)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Selnica ob Dravi (MUV 23/08; 2/18)
 • Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe v Občini Selnica ob Dravi (MUV 23/08)
 • Sklep o potrditvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Selnica ob Dravi (MUV 5/20)
Občina Lovrenc na Pohorju
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na Pohorju (UGSO 13/12; 35/15; 20/18)
 • Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO 17/12)
 • Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Lovrenc na Pohorju (UGSO 17/12)
 • Sklep o določitvi višine subvencije stroškov najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2018 (UGSO 59/17)
 • Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanj s komunalnimi odpadki za leto 2020 (UGSO 11/20)
 

Predpisi EU

D) Seznam strateških in programskih dokumentov

E) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih organ vodi

F) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Seznam zbirnih/odjemnih mest

G) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

H) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

 • sporočila za javnost (dosegljiva na spletni strani družbe)
 • obvestila na računih za komunalne storitve
 • letaki in obvestila v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov
 • elektronski obrazci na spletni strani družbe

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS 51/06 — UPB2, 23/14, 50/14, 19/15 in 102/15) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu zakona omenjenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju  in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 24/16), ki jo je izdala Vlada RS. Uredba v 19. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče na kopiji fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma v kopiji zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

 

4. Cenik posredovanja informacij javnega značaja

Na podlagi 16. in 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 24/16)  velja za posredovanje informacij javnega značaja naslednji cenik: 

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3: 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata: 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3: 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata: 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD: 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R: 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB ključku: cena, po kateri je USB ključek nabavljen,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Vse cene so brez DDV

Organ ob posredovanju informacij prosilcu izda račun. Materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 20 EUR z vključenim DDV, organ ne zaračunava.

DDV se obračuna ob izstavitvi računa, skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • Število in evidenca živali v zavetišču na določen dan.
 • Število in evidenca sprejetih, oddanih, uspavanih in poginulih živali v določenem obdobju.
 • Informacije o zaprtem odlagališču nevarnih odpadkov Metava.
 • Načrt MČ Studenci z vrisanimi lokacijami zbiralnic.
 • Seznam kriterijev, po katerih so se izbirale mikrolokacije zbiralnic.
 • Izračun potrebnih intervalov praznjenja zbirnih posod za odpadke.
 • Urnik čiščenja lokacij zbiralnic in pranja posod v letu 2010 ter pregled dosedanjih tovrstnih aktivnosti v MČ Studenci.

 

LETO 2014
Objava podatkov po enajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
LETO 2015
Objava podatkov po enajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
LETO 2016
Objava podatkov po enajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
LETO 2017
Objava podatkov po enajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
LETO 2018
Objava podatkov po enajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
LETO 2019
Objava podatkov po enajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
LETO 2020
Objava podatkov po enajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
LETO 2021
Objava podatkov po enajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ
Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.