STORITVE ZA OBČANE

Odpadki nastajajo povsod. Nekateri so nenevarni (npr. kosovni odpadki, odpadna embalaža, biološki odpadki), drugi so nevarni (npr. odpadna motorna olja, odpadne barve in laki, kemikalije), za vse pa je predpisano ustrezno ravnanje. Ravnanje z odpadki je le eno področje varstva okolja, ki je zakonsko urejeno s številnimi predpisi.

Odlaganje odpadkov je prostorsko močno omejeno in številne deponije komunalnih odpadkov so danes že zaprte. Zato so ločeno zbiranje odpadkov, njihova ponovna uporaba, recikliranje in energetska predelava nujnost.

 

Hvala, ker se zavedate, da je čisto in urejeno okolje naša skupna odgovornost, ki se prične že v lastnem gospodinjstvu.