Nastavitve piškotkov
ZAPOSLITEV V SNAGI

 

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.

Nasipna ulica 64, 2000 Maribor javno objavlja naslednje prosto delovno mesto:

 

Datum objave: 17.10.2018

 

STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANCE, RAČUNOVODSTVO IN KONTROLING (M/Ž),

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Področje dela: FINANCE, EKONOMIKA IN RAČUNOVODSTVO
  priprava zaključnih bilanc (mesečnih, letnih), oddaja mesečnih in ostalih računovodskih poročil (DDV, davek od dohodka, AJPES)
  skrb za pravilnost računovodskih podatkov (v sladu s SRS, ustreznost kontnega plana, knjižb, pravilnika o računovodstvu, ...)
  spremljanje zakonodaje in sprememb za področje (DDV, DDPO, SRS, ...)
  kontrola DDV, fakturirane realizacije, prejetih računov
  priprava poročil za notranje in zunanje uporabnike (mesečna, letna, plani)
  koordinacija vseh zaposlenih pri pripravah poročil (letno poročilo, plani, itd.)
  priprava poročil za področje dela (zadolžitve občine, denarni tok, planiranje in spremljanje, podatki za banke, ...)
  stroškovno računovodstvo — vzpostavitev sistema in spremljanja pravilnosti knjiženj
  dajanje predlogov in navodil za pravilnost knjiženj ostalim zaposlenim ter izvedba kontrol
  sodelovanje pri letni reviziji in vseh oblikah nadzora poslovanja
  zagotavljanje zakonitosti poslovanja in strokovnosti v okviru delokroga
  ter druga dela in naloge s področja dela organizacijske enote in po neposrednih navodilih nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali univerzitetno izobraževanje oz. magisterij stroke (po «bolonjskih» programih, diploma druge stopnje), ekonomske smeri
   
Delovne izkušnje: 4 leta oz. 3 leta na enakem ali vodilnem delovnem mestu, zaželene s področja računovodstva
   
Poskusno delo:  6 mesecev
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 
  dobro znanje računalništva
  organizacijske sposobnosti
  obvladovanje in poznavanje računovodskih standardov, predpisov strokovnega delovnega področja
  dobro pisno in pogovorno izražanje
  komunikativnost, samoiniciativnost, urejenost
  zaželeno aktivno znanje angleščine ali nemščine

 

Kandidati se lahko na objavljena prosta delovna mesta prijavijo do 22.10.2018.

 

 

Za pravočasne bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, in sicer na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov danijela.holcman@snaga-mb.si

 

 

 

 

 

Opomba:

Prošnje za zaposlitev, prispele na naslov družbe Snaga d. o. o., bodo, v kolikor ne bodo vsebovale izrecnega zapisa/dovoljenja za hranjenje prispele prošnje v evidencah družbe za morebiti nastale potrebe po zaposlitvi, s strani družbe uničene, upoštevaje določila zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Prav tako bodo uničene tudi prošnje, prispele v postopku objave prostih delovnih mest, in sicer po izteku roka za morebitne postopke po izbiri kandidata za zaposlitev.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.